Chia sẻ Việc làm này

Sales Promoter Assistant - Quản lý PG - Văn phòng Qui Nhơn

JOB DESCRIPTION

- Overseeing and monitoring activities and performance of Promotion Coordinators (PC) and Promoters to ensure that they can meet HVBL's standards, comply with  policies and fully support to Sales Team

(Giám sát và theo dõi các hoạt động của Trưởng nhóm Tiếp thị và Nhân viên tiếp thị để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của Công ty, tuân thủ các chính sách của Công ty và hỗ trợ cho các Nhân viên Kinh doanh)

- Coaching, guiding and assigning tasks to PCs and Promoters to ensure these forces giving the full supports to sales teams to achieve the sales volume and provide the good service to customers

(Huấn luyện, hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cho các Trưởng nhóm Tiếp thị và Nhân viên tiếp thị để đảm bảo họ đạt được doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng)

- Coordinating with Personnel & Admin. Section and Sales team to select the qualified PCs and promoters

(Phối hợp với các phòng ban khác như: Nhân sự & Hành chính, Kinh doanh để có Tuyển dụng được Trưởng nhóm Tiếp thị và Nhân viên tiếp thị khi có yêu cầu)

- Coordinating with Training Section in planning and conducting training to help PCs and Promoters improve their performance and to enhance their knowledge and skills

(Phối hợp với Bộ phận Đào tạo Kinh doanh trong việc lập kế hoạch và tiến hành đào tạo để giúp Trưởng nhóm Tiếp thị và Nhân viên tiếp thị cải thiện hiệu quả  làm việc cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ)

- Regularly reporting to Sales Manager and sales team matters relating to PC's, Promoters', and competitors' activities and performance to enhance them to take proper and timely actions.

(Thường xuyên báo cáo cho Giám đốc Kinh doanh và nhóm kinh doanh các vấn đề liên quan đến hoạt động và hiệu suất của Trưởng nhóm Tiếp thị và Nhân viên tiếp thị và đối thủ cạnh tranh để để có những hành động phù hợp và kịp thời)

 

JOB REQUIREMENT

  • College graduate in Business Administration/Economics/Marketing

(Tốt nghiệp đại học huyển ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Marketing)

  • At least 2-year relevant experience in sales/marketing of FMCG

(Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan trong bán hàng / tiếp thị hàng tiêu dùng nhanh)

  • Good communication, planning and organizing

(Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm lập kế hoạch và tổ chức)

  • Reliable, accurate, impartiality

(Đáng tin cậy, trung thực, vô tư)

  • Knowledge of market

(Hiểu biết về thị trường và về đồ uống có cồn)


Phân khúc việc làm: Sales Support, Sales